ברוכים הבאים
לאתר ברסלב כרמיאל

עיקר גדולתו של הקב"ה שגם הרחוקים ממנו יתברך מאוד מאוד,גם הם יתקרבו לעבודתו. ובזה נתייקר ונתעלה,שמו יתברך למעלה ולמטה.
על כן,אין לאדם לייאש עצמו מלהתקרב לעבודת השם,מחמת שנתרחק מאוד מהשם יתברך, ע"י חטאיו המרובים,אף שהרבה לעשות רע חס ושלום. כי אדרבא,ממנו דייקא יתעלה וישתבח ויתגדל כבודו יתברך ביותר. אבל עיקר התקרבות הרחוקים להשם יתברך,הוא ע"י צדיקי הדור.

הורדת אפליקציית רדיו ברסלב כרמיאל


נושאים באתר


פרשת השבוע - מצורע

"והסגיר הכהן את הנגע" (ליקו"מ ח"ב, ד)

רפואה לכל המכות נעשית על ידי הבחינות הבאות:
צדקה – היא רפואה, שנאמר "צדקה מרפא בכנפיה" (מלאכי ג).
זקן – זה קנה חכמה – בחינת חוכמה, שנאמר "לשון חכמים מרפא" (משלי יב).
רצון – הוא בחינת רפואה, שנאמר "ה' שלחני לחבוש לנשברי לב, לקרוא שנת רצון" (ישעיה סא).
מלאכת מעשה בראשית – היא רפואה, שנאמר "ותעל ארוכה למלאכה בידם" (ד"ה ב, כד).

רפואת המכה נעשית על ידי כמה בחינות:

תחילה צריך שתיפתח המכה. אחר כך צריך כוח-המושך שימשוך ויוציא את הליחה והדמים המקולקלים מתוך המכה, לאחר מכן צריך להדיח את הדמים, שלא יהיה בהם שום קלקול ועכירות, כדי שיוכלו לזרום כסדרם כראוי בלי שום עיכוב, כי כשהדמים מסבבים בגוף ומגיעים למקום המקולקל, כלומר למקום המכה, הם מתעכבים שם ומשם נתעכב ונמשך כל העכירות והקלקול שיש בדמים, כך גם במקום הפגוע. וכשיש להם עכירות והם מתעכבים ומתקלקלים ולא זורמים כסדרם, על כן צריך להדיחם ולכבסם ורק לאחר כל אלה לסגור את פי המכה.

ורפואה זו נעשית על ידי:
הצדקה – היא פתיחת פי המכה – "פתוח תפתח".
חוכמה – היא בחינת הכוח המושך – "ומשך חוכמה מפנינים" (איוב כח) מלפני ולפנים – ודרשו חז"ל על הפסוק "יקרה היא מפנינים" – שהחוכמה מושכת ומוציאה את הקלקול מלפני ולפנים, כלומר מכל המקומות הפנימיים.
רצון – שהוא רגל, מלשון חג. על ידי רצון זה נעשה בחינת הדחת וכיבוס הדמים כדי שיוכלו לזרום כראוי. רגל=עין רוגל – עין כובס (כפי שפירש רש"י), כלומר שעל ידי רגל, מלשון חג ויום טוב, יש התגלות הרצון.

(ליקוטי הלכות, אבן העזר, הלכות פריה ורביה ג,ו)
קרא עוד

דבר הלכה

כשרות המטבח חלק א'...
הלכות בשר בחלב בישול אכילה והנאה.
נאמר בתורה (שמות כג יט, לד כו. ודברים יד כא), "לא תבשל גדי בחלב אמו". וחזרה התורה שלוש פעמים על פסוק זה, כדי ללמדנו אחד לאיסור בישול כפשוטו של מקרא, אחד לאיסור אכילה, ואחד לאיסור הנאה. (י. עב)
והטעם שכתבה התורה את שלושת האיסורים הנ"ל - בישול, אכילה והנאה - בלשון של בישול ['לא תבשל'], ללמדנו שלא אסרה התורה באכילה ובהנאה אלא כשעברו תהליך של בישול, אבל בלא תהליך של בישול, האיסור לאכול הוא מדברי חכמים..

קרא עוד

דבר חיזוק

"בן מלך מאבנים טובות" מאת הרב ארז דורון שליט"א יש פסוק בירמיהו שמתאר מצב שיהיה באחרית הימים, שיבואו הגויים לעם ישראל ויגידו להם: מה זה? אתם כאלה יפים! כאלה מוארים! כאלה מיוחדים! היינו בטוחים שאתם כאלה מכוערים! מלאי פצעים! לא ידענו. איזו הפתעה. רבי נחמן אומר לנו: תגלו אתם עכשיו מה שכולם יגלו בסוף. הכיעור שלכם אינו אלא כישוף, אשליה. אם תתאמצו לשנן את זה שזה שקר, תגידו לעצכם שזה שקר, תוכלו גם להתרפא מזה.

קרא עוד

אודות רבי נחמן מברסלב זצ"ל

בראש חודש ניסן שנת תקל"ב ירדה נשמתו של רבינו נחמן לעולם, בעיר מז'בוז' בביתו של הבעש"ט, שם נולד להוריו הקדושים...

קרא עוד

אומן-ראש השנה

התפילה בקברות צדיקים מופיעה כבר בתורה, כשהלך כלב בן יפונה והשתטח על קברי אבות במערת המכפלה, וענינה מתבאר רבות בתלמוד ובכל ספרי הצדיקים. ביאר מנהג זה המהרי"ל (הובא במשנה ברורה, הלכות ראש השנה תקפ"א סימן ד´ סעיף י"ז ב"באר היטב") "בית הקברות הוא מקום מנוחת הצדיקים", ומתוך כך הוא מקום קדוש וטהור, והתפילה מקובלת ביותר,

קרא עוד

תפילה לפדיון


הפדיון של רבי נחמן מברסלב זיע"א, יניח ידיו על המעות ויאמר...

קרא עוד

אמר שפניו שכלו ונשמתו נמצאים בתוך הספר שלו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קצ"ב)

ספרים לקריאה