פרשת השבוע

פרשת השבוע-קדושים

"קדושים תהיו כי קדוש אני" (ליקו"מ ח"א, לו)

צריך כל אדם להרחיק עצמו מלהיכנס לברית עם מלכות הרשעה שהיא תאוות ניאוף ואל אחר. אדם המקדש עצמו מתאווה זו, תאוות הניאוף, אזי מתקשר הוא במלכות שמים (א) –הנקרא אני, כמו שכתוב (ויקרא יט): "קדושים תהיו כי קדוש אני" – כי בכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, תמצא קדושה.
אמר רבי שמעון – אל תפנו אל אלילים – כי תאוות ניאוף היא עריות, אלוהים אחרים שהם אל זר והם אותה מלכות רשעה.

הסגולה לבטל הרהורי ניאוף – שיקרא האדם קריאת שמע: "שמע ישראל" וכן "ברוך שם כבוד מלכותו" וכו'. כי נמצא שעיקר הנסיון והצירוף שמנסים את האדם, הוא רק בתאוות ניאוף, שהיא כלולה משבעים אומות ומאל אחר, וכשצועק האדם לקב"ה בחינת (תהלים מב): "כן נפשי תערוג אליך" – צועק שיבעים קולות, לא פחות, אזי נפתחים לו סודות התורה ומוליד הוא נפשות חדשות, כי מוליד הוא תורה, והתורה היא כלולה מנפשות ישראל."ואהבת לרעך כמוך, אני ה'" – (ליקו"מ ח"א, קסה)

כשיקבל האדם באהבה את כל הרעות והיסורים הבאים עליו, כי ראוי שידע, שלפי מעשיו כך הם היסורים והרעות שיש לו, ואף על פי כן עדיין מתנהג איתו הקב"ה ברחמים, כי היה מגיע לו יותר, חס ושלום, לפי מעשיו.
לכן נאמר (ויקרא יט): "ואהבת לרעך כמוך" – שתאהב את הרע שבא לך, הלא הם היסורים הבאים עליך חלילה, ותקבלם באהבה, כי כמוך – כמו שאתה הוא, כלומר לפי מעשיך, אני ה' – בעל הרחמים, עדיין נוהג עימך ברחמים.

תורה רל"ט, ח"א – מעניין מצוות "ואהבת לרעך כמוך"

על ידי מחלוקת אי אפשר לדבר, כי עיקר הדיבור הוא משלום, כמו שכתוב (תהלים קכב): "אדברה נא שלום". לכן צריך כל אדם קודם התפילה לקבל על עצמו מצוות עשה של "ואהבת לרעך כמוך", כי כשיש אהבה ושלום יוכל לדבר בתפילה. אולם כשאין שלום ויש מחלוקת אי אפשר לדבר, ואפילו אם אחד רוצה בשלום, רק שהאחרים חולקים עליו – עם כל זה אין השלום בשלימות, לכן אי אפשר לדבר ולהתפלל, אף שהוא נחשב לאיש שלום.

ואמר דוד המלך ע"ה (תהלים קכ): "אני שלום" – אני איש שלום ומצידי היה שלום עם כולם, אך עם כל זה: "וכי אדבר המה למלחמה" – למרות שאני בשלום ורוצה שלום, עם כל זאת אי אפשר לדבר איתם, כי הם במלחמה ומחלוקת עלי.

לכן כל הדיבורים הם משלום. ומי שהוא בבחינת שלום, הוא יכול לדעת את כל הדיבורים של כל העולם, כמו הקב"ה שנקרא שלום, ויודע הוא את כל דיבוריהם של כל באי העולם, ככתוב (עמוס ד): "ומגיד לאדם מה שחו" – אותיות שלום."את שבתותי תשמורו ומקדשי תראו" – (ליקו"מ ח"ב, סז)

הצדיק הוא בחינת שבת, וכתוב בזוהר (נשא קמד:): "אנת הוא שבת דכולא יומי", וזה בחינת "ראו כי ה' נתן לכם את השבת" – ראו דווקא, כי השבת היא שמו של הקב"ה והיא בחינת כוח הראיה, ולכן בכל מקום שנזכר בניין בית המקדש, נזכרת השבת, כמו שכתוב (ויקרא יט): "את שבתותי תשמורו ומקדשי תראו" – וכך בכל מקום שהזהיר הקב"ה על מלאכת המשכן, הזהיר הוא מקודם על השבת, כי השבת מאירה לבית המקדש, והמקדש הוא בחינת עיניים. השבת היא גם הגוונים המאירים במקדש – בחינת כוח הראיה.

על כן הצדיק שהוא בחינת שבת נקרא עיני העדה – כי על ידו נפתחות העיניים, וכשמתגלה הפאר והיופי של צדיק האמת ונתגדל שמו, וכך נתגדל שמו של הקב"ה – על ידי זה נעשה כוח הראות כראוי.

כתובת בית המדרש

מצפה נוף 120

כרמיאל , ישראל

דואר אלקטרוני

[email protected]

קשר ישיר בפייסבוק מסנג'ר

פייסבוק מסנג'ר

מיקום במפה