רבי נחמן מברסלב

עצות רבי נחמן מברסלב זצ"ל


הכנסת אורחים מזכה את האשה לבנים
הכנסת אורחים כהכנסת שבת:
המארח תלמיד חכם בתוך ביתו, מעלה עליו הכתוב, כאלו הקריב תמידין
גדולה הכנסת אורחים מהשכמת בית המדרש והקבלת פני שכינה

 

 

 

לקט עצות מהצדיק: לקט עצות חלק ב'

 

ארץ ישראל

על ידי ישיבת ארץ ישראל משיגין השגחת השם יתברך על העולם
לפי החדוש, שאדם מחדש בתורה, כן נמשך לו הארה מקדשת ארץ ישראל
מי שמשתוקק לארץ ישראל, על ידי זה מעורר השתוקקות אצל אביו ואמו, הינו:
נשמותיהם, ובאים לארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא בא עמם ומצפים ומשתוקקים אליו

 

 

 

לקט עצות מהצדיק: לקט עצות חלק ג'

 

בושה

מי שמביש פני חברו נתאלם ושוכח
טוב לבטל תורה מלביש בן ישראל
כשבושה בא עליך, אין זה אלא בשביל שתעשה תשובה על העונות, שאתה דש בעקב
גם בושה בא, כשאתה משמח בצרת חבריך
תציר לפניך אותיות אמונה, ובזה לא יבוא עליך שום בושה

 

 

עצות לפורים:


על ידי שמחת פורים במחיאת כפים
ורקודים, היינו על ידי ההתחזקות בימי הפורים בשמחה גדולה ורבה, עד
כדי רקודים ומחיאת כפים, זוכה להמשיך על עצמו קבלת התורה בנגלה
ובנסתר, שזוהי הארה נפלאה של מרדכי ואסתר. היינו שזוכה להתעוררות
גדולה וחשק עצום לקיים את מצוות התורה שבנגלה, ולהבין באמת
ולקיים סודות וחכמות אמתיות שבתורת הנסתר. עוד זוכה לקיים מצוות
ספירת העֹמר כראוי. גם על ידי שמחת פורים כראוי, זוכה להכניע את
קליפת המן עמלק ימח שמו, היינו התאוות ומדות רעות, שהן מכֻנות
קליפת המן עמלק. ועל ידי שמחת פורים כראוי מתבטלים גאוה ועבודה
זרה וכפירות, וזוכה לאמונה גדולה ולחכמה דקדֻשה, ולחיים ואריכות
ימים. (עצות המבוארות – פורים, א')

 

 

עצות לחג שבועות:

 

טבילת מקוה בשבועות הוא תיקון גדול ועל ידי זה נמשך דעת גדול ונמשכים חסדים רבים וגדולים. כי הרחמים הם כפי הדעת, ומכיוון שבשבועות נמשך דעת גדול מאד, על כן יורדים ובאים מלמעלה חסדים גדולים ורחמים רבים. אשרי האיש שזוכה לקבל שבועות בקדֻשה ובכשרות, ובפרט הטבילה במקוה שהיא בוודאי מצוה גדולה מאד, כמבֹאר בתחילת הסעיף. ועל ידי הטבילה בשבועות, וקבלת היום טוב כראוי, זוכים לקדֻשת שבועות. מקוה של שבועות מרמזת גם על קדֻשת שער החמשים מחמשים שערי בינה, שמשם נמשך קדֻשה וטהרה על ישראל בשבועות.
...בשבועות מקבלים את התורה. היינו שביום זה נמשך בכל שנה ושנה ידיעה חדשה לדעת ולהבין עצות לקיום התורה, שזה עיקר קבלת התורה. וכפי שכל אדם מרבה בתפלה לה' יתברך עבור קיום התורה, וכפי שכל אחד מתחזק ברצונות ובכסופים ונכסף לקיום התורה, כן הוא זוכה מדי שנה בשנה לקבל בחג השבועות דעת גדול שנמשך מן השמים לקיום התורה, שזה עיקר קבלתה. כך מבֹאר בלקוטי הלכות. גם אפשר לקבל ביום טוב שבועות חיות חדשה ולהמשיך רפואה לריאה.

(עצות המבוארות – ספ' העומר ושבועות, ד-ה)

 

 

עצות לימי חודש ניסן:

ימי חֹדש ניסן ימי תשובה הם,
כמו ימי חֹדש תשרי. היינו שכמו בחֹדש תשרי, בימי ראש השנה, יום כיפור,
סֻכות ושמיני עצרת, צריך לעסֹק בתשובה ובענייני יראת ה' וקיום המצוות
יותר מבכל השנה, כך גם בניסן צריך לעסֹק בתשובה וביראת ה' וקיום
המצוות יותר משאר ימות השנה.
ניסן הוא בחינת תקון הברית. היינו שחֹדש זה מסֻגל לתקון הברית
יותר מכל עת אחרת בשנה, אם עוסקים בעצות המסֻגלות לתקון הברית,
כמבֹאר בספרי רבנו זכרונו לברכה, שמידת השמחה מועילה מאֹד לתקון
הברית. היינו שלא לתת לעצבות ולדאגות לשלֹט על המֹח ועל הלב, רק
להתחזק במידת השמחה, הן בהרחבות גשמיות, כפי שמבאר רבנו את
הפסוק (תהלים ד, ב): "בצר הרחבת לי", הן ברוחניות צריך להתחזק
בשמחה על ידי הנקֻדות הטובות שמוצא בעצמו, כמבֹאר בלקוטי מוהר"ן
(חלק א' - סימן רפ"ב) בתורה "אזמרה לאלֹקי בעודי". ועל ידי מידת
השמחה כראוי, ממשיכים את קדֻשת חֹדש ניסן ושמחתו לכל השנה
כֻלה, שכל השנה כֻלה יוכל להתחזק בשמחה כראוי, ועל ידי
זה ינצל ממקרה לילה, רחמנא לצלן, ויזכה לתקון הברית.
(עצות המבוארות - פסח, א-ב)

 

 

עצה נגד יאוש:

 

אסור לאדם לייאש את עצמו, חס ושלום. ואפילו אם נפל למקום שנפל, חס ושלום, ומֻנח בשאול-תחתיות ממש, רחמנא לצלן, אף-על-פי-כן אל יתייאש עצמו מהשם יתברך בשום אֹפן בעולם, כי גם משם יכולין להתקרב אליו יתברך, כי מלֹא כל הארץ כבודו. והצדיק-האמת אינו נקרא בשם צדיק כי אם כשיש לו זה הכח, שיוכל להחיות ולהרים את אלו שנפלו מאֹד מאֹד, לחזקם ולאמצם, לעוררם ולהקיצם ולגלות להם כי עדיין השם אתם ועמם ואצלם וקרוב להם, כי מלֹא כל הארץ כבודו. וכן להפך, צריך הצדיק להראות לאלו שהם במדרגה גדולה, שעדיין אינם יודעים כלל בידיעתו יתברך, בחינת: מה חמית מה פשפשת?
(לקוטי עצות - התחזקות, אות כט) .

כתובת בית המדרש

מצפה נוף 120

כרמיאל , ישראל

דואר אלקטרוני

[email protected]

קשר ישיר בפייסבוק מסנג'ר

פייסבוק מסנג'ר

מיקום במפה